آزمون های خودشناسی

آزمون ها

درخواست تخفیف مراکز آموزشی

خدمات آزمون ها نیز به مراکز آموزشی ارائه می گردد ، لذا جهت استفاده از خدمات مسئولین مراکز فرم مربوطه را ثبت کنند تا پس از آن با ایشان تماس حاصل شود.

 آزمون ها خودشناسی  را می توان بصورت حضوری در مراکز آموزشی و هم بصورت مجازی در سایت برگزار کرد همچنین نتایج آن می تواند بصورت مجازی و مکتوب در اختیار مراکز قرار گیرد.

در کنار کارنامه فردی هر دانش آموز کارنامه مدیریتی برای برخی از آزمون ها وجود دارد که می تواند راهنمای خوبی برای مربیان و معلمین مراکز باشد.

مشخصات نماینده مرکز آموزشی

نام(Required)

درخواست آزمون

آزمون یا آزمون های مد نظر خود را انتخاب کنید:(Required)