باشگاه های مهارتی

باشگاه های کارآ ویژه دانش آموزان متوسطه دوم طراحی گردیده است.

در صورتیکه مدرسه یا مجموعه آموزشی هستید که می خواید گروهی ثبت نام کنید و مشاوره بگیرید فرم پر کنید.

نام(Required)