معرفی کارسوق

کارسوق های استعدادسنجی

کارسوق های استعدادسنجی ویژه مدارس و مراکز آموزشی طراحی شده است. با کمک این بسته ها می توانید استعدادهای دانش آموزان خود را شناسایی کنید. در این قسمت انواع کارسوق ها را مشاهده می کنید. پس از خرید بسته ها دسترسی دبیر به دوره های آموزشی برقرار می گردد.

فنی و مهندسی

هنری

علوم انسانی

علوم تجربی زیستی