لیست دوره ها و محصولات

بسته استعدادیابی فردی

بسته کارآته بمنظور استعدادیابی نوجوانان سن 12 تا 15 سال طراحی شده  که در قالب فعالیت های فردی که راهبر مجازی دارند اجرا می شود.

آزمون های خودشناسی و مشاوره

آزمون های خودشناسی به منظور کشف استعدادها و سنجش مهارت های نرم شما توسط موسسه ما بومی سازی شده است. شما می توانید با استفاده از راهنمایی‌های این آزمون‌ها خود را در زمینه ها تحصیلی و شغلی عملکرد مناسبتری داشته باشید. 

کارسوق های استعدادسنجی گروهی

کارسوق های استعدادسنجی ویژه مدارس و مراکز آموزشی طراحی شده است. با کمک این بسته ها می توانید استعدادهای دانش آموزان خود را شناسایی کنید. در این قسمت انواع کارسوق ها را مشاهده می کنید. پس از خرید بسته ها دسترسی دبیر به دوره های آموزشی برقرار می گردد.

فنی و مهندسی

هنری

علوم انسانی

علوم تجربی زیستی

باشگاه های مهارت افزایی

باشگاه های مهارت افزایی ویژه دانش آموزان متوسطه دوم طراحی گردیده است. در این باشگاه ها با حضور منتور های توانمند و برنامه دو ساله سعی می شود تا شما پیش از ورود به دانشگاه بتوانید در حوزه استعدادی خود مهارت های لازم را کسب نمایید.

هنری

فنی و مهندسی